Close

Elektřina

Úvod

Elektřina je jedním z klíčových produktů, bez nichž si není možné představit dnešní život. Vzniká přeměnou jiného druhu energie na energii elektrickou. Zdrojem energie pro přeměnu je tepelná energie získaná spalováním uhlí, topného oleje, plynu či biomasy (tepelné elektrárny) nebo nukleární reakcí v jaderném reaktoru (jaderné elektrárny). Zdrojem přeměny je i energie vody (vodní elektrárny) nebo větru (větrné elektrárny). Zcela specifickým zdrojem pro přeměnu energie, jehož potenciál se zcela jistě ještě projeví v budoucnosti, je energie slunce (fotovoltaické elektrárny).

Trh s elektřinou

Otevření trhu s elektřinou v Evropě bylo zahájeno přijetím směrnice Evropského parlamentu a rady 96/92/ES o společných pravidlech vnitřního trhu s elektřinou, která byla zakomponována do energetického zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a změně některých zákonů (Energetický zákon). Energetický zákon definoval harmonogram otevření trhu s elektřinou v několika etapách, a to dle velikosti spotřeby elektřiny konečných zákazníků. Trh s elektřinou byl pro všechny odběratele včetně domácností otevřen 1. ledna 2006. Od tohoto data si odběratelé elektřiny z hladiny VVN, VN a NN mohou zvolit dodavatele elektrické energie.

Obchodování v ČR

V červenci roku 2007 byla založena burza POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (PXE), která umožňuje obchodování s elektrickou energií s místem dodání v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku a Rumunsku.

Nákupu elektrické energii na PXE se budeme věnovat dále podrobněji.

Dodávka elektřiny je rozdělena na dvě části:

1.) Distribuce elektrické energie – jedná se o dopravu elektřiny do odběrného místa zákazníka; cena za distribuci je plně regulována Energetickým regulačním úřadem.

Provozovatelé distribučních soustav:

 • ČEZ Distribuce, a. s.
 • E.ON Distribuce, a. s.
 • PREdistribuce, a. s.

2.) Silová elektřina – je předmětem obchodní soutěže a cena je pro každé odběrné místo zákazníka individuální.

Klasifikace zákazníků

Odběratelé elektřiny jsou zařazováni do příslušné odběratelské kategorie podle technického způsobu připojení k distribuční síti, a to podle úrovně napětí elektrického zařízení, na kterém je elektřina předávána ze sítě distributora do elektrického zařízení odběratele.

Zákazníci se děli na dvě základní skupiny, a to:

 • Maloodběratelé (MO) – zákazníci připojení do distribuční sítě na hladině nízkého napěti
 • Velkoodběratelé (VO) – zákazníci připojení do distribuční sítě na hladině vysokého napětí či velmi vysokého

Důležitým pojmem je rovněž „Distribuční sazba“, která představuje cenu distribuce elektřiny stanovenou cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu odběratelům připojeným do distribuční sítě nízkého napětí na základě charakteristiky odběru (tj. účel a typ užívaných spotřebičů elektrické energie. Ceny regulovaných služeb vždy stanovuje ERÚ, a to vždy nejpozději do 30.11. aktuálního roku pro rok následující.

Sjednávání objemu dodávky

Sjednání objemu dodávky je standardně na kalendářní rok, přičemž zákazník co nejpřesněji rozepíše sjednaný objem do jednotlivých měsíců. Pokud sjednaný objem nepřevyšuje hodnotu cca 3 GWh/rok, není nutné sjednávat žádný další z  typů sjednávání objemu dodávky s měsíčním, resp. týdenním upřesňováním objemu dodávky.

Základní způsoby pořízení potřebného objemu elektřiny

Účtování odebrané elektřiny jednou cenou pro celé dohodnuté období (většinou kalendářní rok) je stanovena jedna fixní cena. Měsíční platba za elektřinu je dána množstvím odebrané elektřiny vynásobeným příslušnou cenou za 1 MWh.

Tato varianta umožňuje velmi snadné plánovaní nákladů na el. energie, nicméně tato varianta neumožňuje flexibilně reagovat na tržní vývoj ceny.

Postupný nákup

postupný nákup nabízí flexibilní možnost pořízení elektřiny na základě vývoje cen na energetické burze. Postupný nákup umožňuje provést pořízení potřebného ročního množství energií v několika krocích.

Tento způsob nákupu je vhodný pro ty, kteří chtějí mít nákup el. energie co nejvíce pod vlastní kontrolou.

Hlavními výhodami tohoto způsobu jsou:

 • plná transparentnost stanovení ceny
 • minimalizace rizik nákupu v nevhodný okamžik
 • možnost takřka okamžité reakce na tržní situaci

Mezi určité nevýhody může patřit fakt, že u tohoto způsobu nákupu je nutné velmi intenzivně sledovat chování trhu a snažit se predikovat jeho následný vývoj.

S ohledem na skutečnost, že postupný nákup se stává čím dál tím vice vyhledávanějším způsobem pořízení potřebného objemu elektřiny, a to zejména s ohledem na výše uvedené výhody, které nabízí, budeme se mu dále věnovat podrobněji.

Jak postupný nákup funguje?

Pořízení smluveného objemu energií je rozloženo do několika nákupních kroků v závislosti na velikosti sjednaného objemu dodávky. O termínu pořízení i objemu jednotlivých kroků rozhoduje sám zákazník, přičemž ocenění jednotlivého kroku se odvíjí od závěrečných cen na burze a aktuálního kurzu CZK/EUR. Výsledná cena dodávky je pak váženým průměrem ocenění jednotlivých nákupních kroků, kde vahou je pořizovaný objem.

Nyní se opět tedy vracíme k tématu PXE a jejího fungování. Níže jsou uvedeny základní principy a aspekty obchodování na PXE.

Účastníci, kteří realizují obchod musí mít smlouvu s PXE, smlouvu s clearingovou bankou, musí být subjektem zúčtování u TSO (přenosová soustava) a musí mít licenci na obchodování s energií

 • měna obchodování EUR
 • obchoduje se v pracovní dny
 • burzovní den začíná v 8,00 hod., končí v 16,30 hod.
 • výsledky (kurzovní lístek) jsou zveřejňovány v 17,15 hod

PXE je cenově velmi úzce navázána na lipskou energetickou burzu (European Energy Exchange AG – EEX), cenový diferenciál mezi oběma burzami se pohybuje na úrovni 1 €/MWh ve prospěch PXE.

Obchodují se následují produkty:

 • Komoditní futures (roční, čtvrtletní a měsíční)
 • Nakupovat je možné až tři kalendářní roky dopředu.
 • Spotové kontrakty (denní a hodinové)

Dle typu dodávky se rozlišují produkty:

 • Base Load – všechny hodiny všech dnů dodávkového období
 • Peak Load – od pondělí do pátku v čase od 8.00 do 20.00 (bez ohledu státní svátky, resp. dny pracovního volna) v dodávkovém období

Doprava elektřiny není nikdy v ceně kontraktu zahrnuta. Ceny regulovaných služeb vždy stanovuje ERÚ, a to vždy nejpozději do 30.11. aktuálního roku pro rok následující.

Jak tedy správně nakupovat?

Fixní cena

V případě nákupu na základě jedné fixní ceny je situace poměrně jasná. Lze realizovat výběrové řízení, v rámci kterého jsou jednotlivý obchodníci s elektřinou vyzváni, aby předložili nabídku, ve které uvedou:

fixní cenu za 1MWh za dané období (standardně na kalendářní rok)

(s ohledem na skutečnost, že na PXE se obchoduje elektřina až na tři roky dopředu, je možné poptat samozřejmě cenu až na tři následující roky)

další obchodní podmínky např.:

 • délka splatnosti faktur
 • zda jsou požadovány zálohové faktury
 • zda obchodník přejímá zodpovědnost za odchylky v odběru, apod.

Postupný nákup

V případě postupného nákupu je situace trochu odlišná. Nesoutěží se samotná cena elektrické energie, ale podmínky, za kterých bude obchodník s elektrickou energií pro zákazníka elektrickou energii na PXE nakupovat.

V tomto případě se výběrové řízení vypisuje s tím, že obchodník předkládá nabídku, ve které uvede:

 • procentní přirážku obchodníka za zprostředkování obchodu (může být i fix).
 • počet nákupních kroků v roce (3, 5 nebo až 10, závisí na obchodní politice a objemu nakupované elektrické energie)
 • cena 1 kroku (tranše) se odvíjí od kurzu na PXE ve vybraný den. Cena této 1 tranše je pak dána kurzem Base Load na PXE  (€/MWh) a kurzem ČNB v tento den  (CZK/€).

Další obchodní podmínky např.:

 • délka splatnosti faktur
 • zda jsou požadovány zálohové faktury
 • zda obchodník přejímá zodpovědnost za odchylky v odběru, apod.
Sponzor segmentu

Placená část

Pro zobrazení plné verze segmentu je nutné se přihlásit.  Pokud ještě nejste členem AP, zaregistrujte se.


Diskuzní forum

Nenalezeny žádné otázky.