Close

Specializované poradenství a konzultace

Úvod

Jedná se o odborné služby vyžadující zvláštní odborné vzdělání, některé typy professional services jsou poskytované na základě certifikátů, licencí apod. Může se jednat o právní, daňové nebo účetní poradenství, management konzultace, poradenství v  oblasti marketingu a komunikace, poradenství zaměřené na IT oblast nebo jiné poradenské služby. Terminologii používanou v  mezinárodním prostředí uvádíme v  závorkách.

Historie professional services komodity

Během posledních dvou desetiletí došlo k významnému nárůstu offshoringu. Tento trend byl způsoben velkou měrou ekonomickými důvody, protože offshoring často nabízí mnohem výhodnější ceny při stejné úrovni poskytovaných služeb. Kromě úspor nákladů vede společnosti k  využívání outsourcingu strategie soustředit se maximálně na svou hlavní strategickou činnost a pro méně strategické oblasti (např. logistiku) se spolehnout na externího poskytovatele služby. V  poslední době dochází k   malému, ale rostoucímu obratu tohoto trendu. Některé společnosti, které dříve určité nestrategické činnosti outsourcovaly, je znovu insourcují. Hlavním důvodem pro tuto změnu bývá nespokojenost s  kvalitou služeb, výkonem dodavatele a neschopnost dosáhnout stanovených nákladových cílů a úspor.

Poskytovatelem professional services jsou zaměstnanci konzultačních a poradenských společností nebo jednotliví živnostníci (sole traders).

Tyto služby jsou ve většině případů poskytované na základě uzavřené rámcové smlouvy (framework contract), pro bližší specifikaci konkrétních požadavků zákazníka se využívají dodatky rámcových smluv nebo dílčí smlouvy o dílo (statement of work).

Outsourcing vs. Insourcing

Outsourcing znamená uzavření smlouvy na poskytování určité části obchodního procesu s  3.třetí stranou (poskytovatelem služby, dodavatelem). Součástí outsourcingové dohody někdy může být i převod zaměstnanců a majetku z  jedné společnosti do druhé. Nedílnou částí outsourcingu je i tzv. offshoring, kdy dochází k  přemístění určité obchodní funkce nebo činnosti do jiné země s  cílem využít nižších nákladů především na pracovní sílu, a dosáhnout tak úspor nákladů.

Insourcing je opakem outsourcingu a znamená ukončení smluvního vztahu s  původním poskytovatelem služby (3.třetí stranou) a najmutí vlastních zaměstnanců na interní provádění daných obchodních činností. Společnosti, které se rozhodují pro insourcing, tak činí většinou ve snaze udržet si kontrolu u kritické výroby nebo kompetencí. Často je také insourcing použit ke snížení daňového zatížení, mzdových nákladů a nákladů na dopravu.

Každá oblast, ve které působí externí konzultanti, má svá specifika, nicméně existují určité parametry, které jsou  platné obecně a které je nezbytné vzít v  úvahu při přípravě na jednání, obchodní strategie, budgetovaní projektu atd.

 • seniorita –: míra zkušeností a délkya praxe konzultantů,.
 • oblast zaměření –í: IT -‒ architektura, vývoj, testování, projektový management, business analýza ad., ostatní oblasti – mzdové, skladové účetnictví, fakturace, personalistika, marketing, právní služby ad.
 • konkrétní kvalifikace –: business proces analýza, programovací jazyky, databáze, datové sklady, archivace, ERP programy SAP, JD Edwards, MS Dynamics, obchodní právo, trestní právo atd.

Jakým způsobem jsou professional services poskytovány?

 • v  prostorech zákazníka (onsite): ve většině případů na HW a SW vybavení zákazníka.
 • v  prostorech dodavatele (offsite): ve většině případů na HW a SW vybavení dodavatele

Jaký smluvní model je vhodné k definici požadavků použít?

Čas & náklady (time & material, dále jen „T&M“) – pokud není možné přesně definovat požadavky a očekává se vyšší míra následných změn, je vhodnější T&M báze. U T&M báze se hodnotí znalosti a zkušenosti konzultanta, jeho denní sazba (manday rate) a co vše zahrnuje, od kdy a na jak dlouho je konzultant pro daný projekt k dispozici apod.

Výpočet denní sazby má jistou strukturu a pravidla, obojí podrobně rozebereme v  plné verzi. Víte, jaké jsou výhody a nevýhody T&M báze?

Pevný čas & pevná cena (fixed time & fixed price, dále jen „FP“) – pokud je možné požadavky přesně definovat a riziko následných změn požadavků tak minimalizovat, je vhodnější FP báze. U FP báze se hodnotí dodržení časového harmonogramu projektu, věcné dodržení požadavků projektu, celkové náklady projektu včetně případných implementačních nákladů a následných provozních nákladů apod.

Víte, jak by mělo vypadat zadání výběrového řízení, aby Vás ochránilo u fixed price projektu před prodlužováním termínu dodání a z  toho plynoucích vícenákladů?

Jiný smluvní model?

Více informací, možnost zaslat dotaz nebo iniciovat diskuzi na Vaše téma získáte v placené verzi.


Plná verze obsahuje:

 • Existuje ještě neějaký jiný smluvní model než T&M nebo FP?
 • Jaké jsou výhody a rizika jednotlivých smluvních modelů?
 • Jak lze postupovat při řešení problémů vzniklých chybnou volbou smluvního modelu?
 • Výpočet denní sazby konzultanta.
 • Jaké modely ocenění professional services dodavatelé používají?
 • Jaké jsou nejčastěji očekávané výhody najmutí externích zdrojů?
 • Jaké důvody nejčastěji vedou společnosti k  najmutí externích zdrojů?
 • Jak připravit výběrové řízení a jak výběrové řízení vyhodnocovat?
 • Co vše by mělo být součástí nákupního procesu professional services?
 • Jak může vypadat objednávkový proces?
 • Vývoj na lokálním a globálním trhu.
 • Co si představit pod pojmem řízení dodavatelů (supplier management) a jaký přínos může pro společnost mít?

Sponzor segmentu

Placená část

Pro zobrazení plné verze segmentu je nutné se přihlásit.  Pokud ještě nejste členem AP, zaregistrujte se.


Placená část

Diskuzní forum

Nenalezeny žádné otázky.